اگر شما طراحی سایت را در عرض 2 هفته یاد بگیرید میتوانید هر پروژه سایت را 4 الی 7 روز طراحی کنید و به کارفرما تحویل بدید.