اگر شما روزی 2 ساعت به مدت 2 هفته آموزش ها را ببنید بعد از دو هفته بطور کامل طراحی سایت را یاد میگیرد.