بستگی به امکانات سایت دارد . اما برای شروع از 15 میلیون تومان تا 100+ میلیون هزینه هر پروژه طراحی سایت می باشد.